regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, ZWIERZĄT I BAGAŻU
obowiązujący w komunikacji pasażerskiej wykonywanej autobusami firmy SPEEDBUS

Prosimy o zapoznanie się z Naszym regulaminem

1. SPEEDBUS odpowiada za dowiezienie pasażera do miejsca przeznaczenia określonego w bilecie.
2. Pasażer, wykupując bilet, zawiera umowę przewozu na warunkach określonych w tym regulaminie.
3. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
4. Pasażer ubiegający się o zniżkę na przejazd – ma obowiązek okazać przy zakupie biletu – dokument ze zdjęciem uprawniającym do korzystania z danej zniżki. Ponadto w czasie podróży, na wyraźne żądanie – pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także innym osobom uprawnionym do kontroli posiadającym odpowiedni identyfikator – w/w dokument uprawniający go do korzystania z ulgowego przejazdu.
5. Każdy pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.
6. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.
7. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
8. SPEEDBUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn działania czynników niezależnych od przewoźnika, w szczególności takich jak:
– Wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu;
– Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;
– Pożar, uszkodzenia dworca autobusowego;
– Zastosowanie się do żądań policji;
– Śmierć lub wypadek na drodze;
– Akty wandalizmu i terroru;
– Zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;
– Inne okoliczności niezależne od przewoźnika.
9. SPEEDBUS zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne.
10. SPEEDBUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na odpoczynek.
11. SPEEDBUS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w autobusach.
12. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres listownie: SpeedBus Józef Godyń Wola Filipowska ul. Krzeszowicka 76 32-065 Krzeszowice
13. W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z Działem Przewozów po numerem telefonu 606 818 716.

1. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.
2. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
3. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki.
4. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany jest nieważny.
5. W trakcie podróży pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.
6. Kierowca ma prawo do dysponowania miejscami w autobusie niezależnie od numeru miejsca wskazanego na bilecie.
7. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie:
– 10 krotności ceny biletu – za przejazd bez ważnego biletu i stwierdzony brak prawa do biletu bezpłatnego;
– 5 krotności ceny biletu- za przejazd bez odpowiedniego ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego,
– 80 zł – za zabieranie ze sobą do autobusu:
• rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,
• zabieranie ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat,
– 200 zł – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny.
– Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz inne uprawnione osoby.
– W przypadku odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu lub znacznego opóźnienia przejazdu zawinionego przez przewoźnika, podróżny może otrzymać pełen zwrot należności za zakupiony bilet.
– Podstawą do zwrotu należności jest oryginał biletu.
– Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po odjeździe autobusu.

1. Pasażerowie są odpowiedzialni za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca we właściwym autobusie.
2. Bagaż powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Pasażer może bezpłatnie przewieźć jedną sztukę bagażu o wadze do 20 kg oraz bagaż podręczny o wadze do 5 kg mieszczący się.
4. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż, który nie będzie powodował znacznych utrudnień dla innych pasażerów.
5. Kierowca może odmówić przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery narty itp.) jeżeli stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do bagażnika lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.
6. Za bagaż niewymiarowy pobierana jest dodatkowa opłata. Maksymalna wysokość dodatkowej opłaty jest równa cenie normalnego biletu.
7. Zabrania się umieszczania bagaży na fotelach! Za uszkodzenia i zalanie odpowiada pasażer!
8. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź przewóz których jest prawnie zabroniony.
9. Rzeczy szczególnie cenne winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny. Mają w tym momencie status bagażu przewożonego na odpowiedzialność pasażera.
10. SPEEDBUS ponosi odpowiedzialność za zaginięcie bagażu tylko i wyłącznie wtedy, gdy pasażer wykupił bilet bagażowy. Górna granica odpowiedzialności kończy się dla tej kategorii bagażu na kwocie 500 zł. Przewożąc bagaż droższy niż w/w granica kwotowa – pasażer winien bagaż ubezpieczyć we własnym zakresie.
11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu. Bagaż o wartości przekraczającej 200 zł powinien być przez pasażera ubezpieczony na jego koszt.
12. SPEEDBUS nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą chyba, że szkoda powstała z ewidentnej winy przewoźnika.
13. Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością firmy SPEEDBUS.
14. W przypadku składania reklamacji dotyczącej zaginięcia lub uszkodzenia bagażu należy zgłosić się do kierowcy z ważnymi biletami osobowo – bagażowymi w celu sporządzenia krótkiego, pisemnego potwierdzenia bezpośrednio po zdarzeniu.

1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie naruszają prywatności innych pasażerów.
2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.
4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających.
5. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
6. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.
7. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone firmie SPEEDBUS i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do naprawy wyrządzonej szkody oraz zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 100 zł.
8. Firma SPEEDBUS zastrzega sobie prawo do usunięcia klientów którzy nie stosują podstawowych zasad higieny i tym samym utrudniają podróż innym pasażerom.

1. SPEEDBUS udziela ulg ustawowych obowiązujących w komunikacji krajowej.
2. Prawo do uzyskania ulgi wskazanej w pkt 1 należy udokumentować kierowcy przy wsiadaniu do autobusu bez oddzielnego wezwania.

1. W autobusach SPEEDBUS dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.
2. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
3. Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą 30%. Wyjątek stanowią psy – przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewożone na kolanach pasażerów (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.
Regulamin Przewozu powstał w oparciu i zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego (Dz. U. 1984r. Nr 53 poz. 272 z późniejszymi zmianami). Jest on dostępny w pojazdach oraz na stronie WWW.SPEEDBUS.BIZ

Messenger icon
Send message via your Messenger App
error: Alert: Content is protected !!